VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Predmet všeobecných obchodných podmienok

Spoločnosť Kvet Života, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 51 679 442, DIČ: 212 075 1952, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128107/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky za účelom úpravy podmienok poskytovania služieb na stránke.

II. Definícia pojmov

1. Stránka je webová stránka dostupná v sieti Internet umiestnená na doméne www.kvetzivota.sk

2. Služba je samostatný predajný elektronický spôsob objednávania, predaja a distribúcie vstupeniek.

3. Podujatie je verejné predstavenie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. koncerty, festivaly, divadelné, hudobné, audiovizuálne, filmové predstavenia, športové zápasy alebo iné spoločenské podujatia), na ktoré sa prostredníctvom služby predávajú vstupenky, ktoré organizuje alebo usporadúva usporiadateľ.

4. Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazovú platbu- jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola kúpená. Vstupenka je platná len na podujatie, na ktoré bola kúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie. Aktuálne ceny vstupeniek na jednotlivé podujatia sú uverejnené na stránke. Vstupenka je vystavená v elektronickej forme. Je doručená kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu a zároveň je uložená v zákazníckom profile na stránke. Kupujúci (majiteľ vstupenky) je oprávnený zúčastniť sa podujatia, na ktoré bola kúpená elektronická vstupenka len za predpokladu, že sa preukáže QR kódom, ktorý mu bol zaslaný na e-mailovú adresu.

5.Predajca je spoločnosť Kvet Života, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 51 679 442, DIČ: 212 075 1952, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128107/B, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej s usporiadateľom podujatia, sprostredkúva a zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného systému, t.j. služby. Predajca zabezpečuje predaj a distribúciu vstupeniek prostredníctvom služby v mene a na účet usporiadateľa. Predajca prostredníctvom služby umožňuje aj kúpu darčekovej poukážky určenej na kúpu vstupenky na podujatie. Predaj darčekovej poukážky uskutočňuje predajca vo svojom mene a na vlastný účet. Spravidla býva predajca zároveň usporiadateľom.

Usporiadateľ je subjekt, ktorý usporadúva a/alebo organizuje podujatie, resp. sprostredkováva ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino), ktorý je s predajcom v zmluvnom vzťahu, na základe ktorého predajca sprostredkováva predaj vstupeniek na podujatia a výkon s tým súvisiacich činností na základe s ním uzatvorenej zmluvy.

7. Kupujúci je fyzická osoba, ktorá si kúpila vstupenky na stránke prostredníctvom služby.

8. Majiteľ vstupenky je držiteľ vstupenky.

9. Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Kupujúcim na strane jednej a Usporiadateľom na strane druhej, v mene a na účet ktorého kúpnu zmluvu uzatvára predajca. K uzavretiu Kúpnej zmluvy dochádza zaplatením ceny vstupenky kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj vstupenky usporiadateľom (prostredníctvom predajcu) kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká právny vzťah medzi Usporiadateľom a Kupujúcim.

10. QR kód (z anglického Quick Response) je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o vstupenke alebo o darčekovej poukážke.

11. Darčeková poukážka je cenina, ktorá slúži na úhradu ceny vstupenky na podujatie, a to v hodnote, na ktorú bola darčeková poukážka vydaná a len počas doby platnosti, na ktorú je darčeková poukážka vydaná. Darčeková poukážka je vydaná vo forme elektronickej darčekovej poukážky, ktorá je kúpená užívateľom na stránke. Táto darčeková poukážka je vystavená v elektronickej forme a je doručená užívateľovi, ktorý uskutočnil jej kúpu na stránke na ním uvedenú e-mailovú adresu a zároveň je uložená v zákazníckom profile na stránke. Tento typ darčekovej poukážky obsahuje QR kód, ktorý slúži na uplatnenie darčekovej poukážky.
Majiteľ darčekovej poukážky je držiteľ darčekovej poukážky.

13. Zákaznícky profil je skupina funkcií na stránke, ktorá umožňuje osobe, ktorá je užívateľom registrovaným na stránke, po použití jedinečných prihlasovacích údajov pomocou prihlasovacieho mena a hesla, uskutočniť najmä kúpu vstupenky na podujatie a/alebo darčekovej poukážky, sledovať stav realizácie platby, prístup ku kúpeným vstupenkám a/alebo darčekovým poukážkam a iné funkcie, ktoré sú aktuálne v ponuke predajcu.

14. Užívateľ je osoba, ktorej bol na základe registrácie na stránke vytvorený zákaznícky profil.

15. VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky predajcu, ktoré sú súčasťou každej kúpnej zmluvy pričom v prípade aktualizácie znenia VOP, sa v danom prípade použije znenie tých VOP, ktoré bolo aktuálne v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Aktuálne znenie VOP je dostupné na stránke.

16. Reklamačný poriadok je reklamačný poriadok predajcu, ktorý upravuje postup vybavovania reklamácii kupujúcich vo vzťahu k poskytovaným službám predajcu. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a pri konkrétnej reklamácii sa použije v znení, ktoré bolo účinné v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Ak tieto VOP neustanovujú inak, v ostatných otázkach neupravených reklamačným poriadkom, t.j. najmä nie však výlučne vo veciach týkajúcich sa zrušenia podujatia, zmeny termínu podujatia atď., je kupujúci povinný sa obrátiť priamo na usporiadateľa.

19. Zákon o ochrane spotrebiteľa je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

20. ZoOS je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

21. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22. GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

III. Úvodné ustanovenia

1.Predajca na základe zmluvného vzťahu s Usporiadateľom prostredníctvom Stránky, na ktorej poskytuje Služby, zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj a distribúciu Vstupeniek na Podujatia v mene a na účet Usporiadateľa a zároveň v mene a na účet Usporiadateľa prijíma od Kupujúcich finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením kúpnej ceny Vstupenky Kupujúci vstupuje do právneho vzťahu priamo s konkrétnym Usporiadateľom vybraného Podujatia.

2. Predajca pre Usporiadateľa zabezpečuje len predaj Vstupeniek, Predajca sa žiadnym spôsobom nepodieľa na organizácií a realizácii Podujatia, toto v celom rozsahu zabezpečuje Usporiadateľ. Za konanie, zmenu či zrušenie Podujatia v celom rozsahu zodpovedá Usporiadateľ.

3. Predajca prostredníctvom Stránky uskutočňuje aj predaj Darčekových poukážok, ktoré sú určené na kúpu Vstupeniek. Kúpou Darčekovej poukážky vzniká právny vzťah medzi Predajcom a Užívateľom, ktorý si kúpil Darčekovú poukážku.

IV. Registrácia na Stránke a udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov, vytvorenie Zákazníckeho profilu, užívateľské oprávnenia

1. Aby fyzická osoba mohla využívať Službu, t.j. najmä aby mohla pristúpiť ku kúpe Vstupenky na Podujatie a/alebo Darčekovej poukážky prostredníctvom Stránky, je táto osoba povinná vykonať registráciu na Stránke. Registrácia na Stránke je bezodplatná.

2. Registrácia podľa predchádzajúceho bodu VOP spočíva vo vyplnení registračného formulára, ktorý je osoba povinná vyplniť pravdivo.

3. Súčasťou registrácie na Stránke je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov osoby, ktorá má záujem si vytvoriť Zákaznícky profil na Stránke. S rozsahom spracovávaných osobných údajov, účelom spracovania osobných údajov vrátane poučenia osoby o jej právach súvisiacich s ochranou osobných údajov, je osoba oboznámená pred zakúpením vstupenky prostredníctvom stránky „Zásady ochrany osobných údajov“, s jej znením osoba vykonávajúca registráciu udelila súhlas ešte pred samotným odoslaním registračného formulára. Bez vyjadrenia súhlasu s dokumentom označeným ako „Podmienky spracovania osobných údajov a poučenie o právach na ochranu osobných údajov“ nie je možné odoslať registračný formulár, a teda úspešne dokončiť registráciu spojenú s vytvorením Zákazníckeho profilu. Súhlas na spracovanie osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania Zákazníckeho profilu. Užívateľ, ktorému bol vytvorený Zákaznícky profil, je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý bol udelený Predajcovi v zmysle dokumentu označenom ako „Podmienky spracovania osobných údajov a poučenie o právach na ochranu osobných údajov“, a to vo forme oznámenia e-mailom alebo zrušenia svojho Zákazníckeho profilu. Platnosť súhlasu so spracúvaním osobných údajov v čase pred jeho udelením tým nie je dotknutá. Užívateľ berie na vedomie, že akékoľvek pripomienky, resp. otázky ohľadom ochrany osobných údajov a žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby v rozsahu ochrany osobných údajov môže zaslať elektronicky na e-mailovú adresu info@predpredaj.sk.

4.Odoslaním registračného formulára Užívateľ deklaruje pravdivosť ním uvedených údajov v registračnom formulári. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v registračnom formulári, je Užívateľ povinný vykonať ich aktualizáciu.

5. Zákaznícky profil je Užívateľovi vytvorený ihneď po odoslaní registračného formulára. Ak tieto VOP neustanovujú inak, trvanie Zákazníckeho profilu je výlučne na vôli Užívateľa, ktorý môže Zákaznícky profil kedykoľvek zrušiť, a to postupom uvedeným na Stránke a v týchto VOP.

6. Registráciou na Stránke a vytvorením Zákazníckeho profilu, získa Užívateľ nasledovné užívateľské oprávnenia:

– možnosť nákupu Vstupeniek a/alebo Darčekových poukážok na Stránke prostredníctvom Služby,
– prehliadanie histórie uskutočnenej kúpy Vstupeniek a/alebo Darčekových poukážok na Stránke prostredníctvom Služby,
– sledovanie stavu realizácie platby kúpnej ceny za Vstupenku a/alebo Darčekovú poukážku kúpenej na Stránke prostredníctvom Služby,
– tlač Elektronických Vstupeniek a/alebo Elektronických Darčekových poukážok,
– zasielanie Elektronických Vstupeniek a/alebo Elektronických Darčekových poukážok na ľubovoľný e- mail uvedený Užívateľom.

7. Predajca ukladá v zariadeniach Užívateľov (počítač a pod.) tzv. „cookies“, ako malé množstvá dát, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP, pomocou ktorej sa Užívateľ prihlasuje do Zákazníckeho profilu, dátum a čas prístupu k Službám a pod. Ide o funkčné dáta spojené so samotnou funkciou Stránky za účelom zlepšenie fungovania Stránky. Pri opätovnej návšteve Stránky Užívateľom použije tieto dáta pre lepšiu identifikáciu Užívateľov.

8. Užívateľ berie na vedomie, že udelenie nesúhlasu s uložením cookies alebo obmedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie Stránky. Užívateľ berie na vedomie, že v prípade straty oprávnenia Predajcu na spracúvanie jeho osobných údajov, najmä v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov (okrem súhlasu na zasielanie marketingových oznámení), je Predajca povinný zrušiť Zákaznícky profil Užívateľa.

V. Zrušenie Zákazníckeho profilu

1. Užívateľ je oprávnený zrušiť svoj Zákaznícky profil, a to bez udania dôvodu a kedykoľvek počas trvania Zákazníckeho profilu. Užívateľ môže svoj Zákaznícky profil zrušiť len na základe predchádzajúcej žiadosti Užívateľa o zrušenie Zákazníckeho profilu zaslanej na e-mail info@predpredaj.sk. Predajca bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Užívateľa o zrušenie Zákazníckeho profilu zruší Zákaznícky profil daného Užívateľa a pristúpi k vymazaniu osobných údajov tohto Užívateľa spracúvaných na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje Užívateľa spracúvané na účely plnenia Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Užívateľom a Predajcom v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR Predajca vymaže až po úplnom splnení príslušnej zmluvy a zániku všetkých práv Užívateľa na reklamáciu.

2. Zrušením Zákazníckeho profilu stráca Užívateľ prístup k Službám t.j. k užívateľským oprávneniam definovaným v článku IV. bod 6. týchto VOP.

VI. Kúpa Vstupenky prostredníctvom Služby a platba za Vstupenky kúpené na Stránke

1. Vstupenky môžu prostredníctvom využitia Služby kupovať len osoby, ktoré majú na Stránke vytvorený Zákaznícky profil, a to prostredníctvom objednávkového formulára. Užívateľ môže prostredníctvom Služby na základe jednej objednávky (objednávkového formulára) kúpiť najviac 8 Vstupeniek na jedno Podujatie, t.j. v prípade záujmu o kúpu väčšieho počtu Vstupeniek na jedno Podujatie, je Užívateľ povinný zadať ďalšiu objednávku (zaslať ďalší objednávkový formulár).

2. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci údaje o Podujatí (dátum, čas, miesto konania), osobné údaje Kupujúceho v rozsahu ním poskytnutých za účelom registrácie na Stránke a vytvorenia Zákazníckeho profilu Kupujúceho, počet a špecifikáciu kupovaných Vstupeniek (napr. delenie na sektory, sedadlá a pod., ak Usporiadateľ takýto typ Vstupeniek ponúka). Vyplnením objednávkového formulára, potvrdením správnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári a zaslaním prostredníctvom Služby dochádza k objednávke Vstupeniek. Objednávka Vstupenky bude automaticky zrušená, ak Užívateľ nevykoná úhradu kúpnej ceny (vstupného) za objednanú Vstupenku v zmysle týchto VOP a v časovom limite stanovenom Predávajúcim a uvedeným v Zákazníckom profile.

3. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na diaľku medzi Užívateľom ako Kupujúcim na strane jednej a Usporiadateľom na strane druhej, na základe ktorej Predajca dodá Užívateľovi Vstupenku dochádza uhradením kúpnej ceny za objednanú Vstupenku v zmysle týchto VOP a pokynov Predávajúceho uvedených v Zákazníckom profile. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej na základe objednávky Vstupenky podľa týchto VOP je aj vyhlásenie Užívateľa, ktorým potvrdzuje, že sa Kupujúci oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí rovnako aj vyhlásenie, že všetky Užívateľom uvedené údaje v objednávkovom formulári sú pravdivé a záväzné.

4. Užívateľ môže zaplatiť kúpnu cenu za každú objednanú Vstupenku bezhotovostne prostredníctvom služby CardPay (pre zákazníkov všetkých bánk) alebo prostredníctvom internetbankingu (pre zákazníkov vybraných bánk). Spôsob úhrady ceny Vstupenky si určí Užívateľ pri kúpe. Uhradenie kúpnej ceny Vstupenky nie je možné na Výdajných miestach. V prípade, ak Užívateľ je zároveň majiteľom Darčekovej poukážky, je oprávnený na úhradu kúpnej ceny Vstupenky využiť Darčekovú poukážku, a to spôsobom podľa Čl. VII bod 13. VOP.

5. Po uhradení kúpnej ceny Vstupenky Užívateľom Predajca doručí Užívateľovi potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny Vstupeniek formou e-mailu určenom Užívateľom v Zákazníckom profile. Kúpna cena Vstupenky sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov vo výške kúpnej ceny každej objednanej Vstupenky na bankový účet Predajcu ako sprostredkovateľa predaja Vstupeniek na vybrané Podujatia.

6. Pri objednávke Vstupenky si Užívateľ záväzne zvolí formu Vstupenky, o ktorú má záujem, t.j. buď Vstupenku vo forme Elektronickej Vstupenky alebo vo forme Štandardnej Vstupenky.

7. V prípade, ak si Užívateľ pri objednávke Vstupenky zvolí, že má záujem o Elektronickú Vstupenku, je táto Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny Vstupenky sprístupnená v Zákazníckom profile Kupujúceho a zároveň je odoslaná na e-mail Kupujúceho uvedený v Zákazníckom profile Užívateľa. Kupujúci si môže Elektronickú Vstupenku sprístupnenú v jeho Zákazníckom profile stiahnuť vo formáte .pdf a/alebo vytlačiť a/alebo poslať na e-mail určený Kupujúcim. Vstup na Podujatie je možný len po predložení vytlačenej verzie Elektronickej Vstupenky v zmysle týchto VOP.

8. V prípade, ak si Užívateľ pri kúpe Vstupenky zvolí, že má záujem o Štandardnú Vstupenku, je Kupujúci Vstupenky povinný si túto vyzdvihnúť na Výdajnom mieste v časom limite určenom Predajcom v Zákazníckom profile, t.j. ak nie je uvedené inak najneskôr v deň uskutočnenia Podujatia a v čase otváracích hodín Výdajného miesta, nie však neskôr ako v čase začatia Podujatia, na ktoré má byť vydaná Vstupenka, a to po predložení overovacieho kódu slúžiaceho na vyzdvihnutie Štandardnej Vstupenky. Overovací kód na vyzdvihnutie Štandardnej Vstupenky kúpenej prostredníctvom Služby je Kupujúcemu odoslaný na e-mail ním uvedený v jeho Zákazníkom profile a je súčasne sprístupnený aj v Zákazníckom profile Kupujúceho.

9. V prípade overovania vstupov cez QR kód alebo Čiarový kód platí pravidlo, že po vstupe na Podujatie a overení vstupu na Podujatie na základe Vstupenky sa QR kód alebo Čiarový kód automaticky deaktivuje a Vstupenku nie je možné opätovne použiť. Usporiadateľ povolí vstup na Podujatie len na základe tej Vstupenky, ktorá bude overená čítacím zariadením pre príslušný kód (t.j. QR kód alebo Čiarový kód) ako prvá. Opakovane predložená Vstupenka alebo kópia Vstupenky neoprávňuje jej držiteľa k vstupu na Podujatie, a to bez ohľadu na to, kto ju predloží.

10. Vstupenka slúži ako daňový doklad o kúpe Vstupenky.

11. Vstupenka bez QR kódu alebo Čiarového kódu alebo inak poškodená Vstupenka je neplatná a Majiteľovi Vstupenky nebude umožnený vstup na Podujatie.

12. Po obdržaní Vstupenky Kupujúcim tento v celom rozsahu zodpovedá za jej stratu, poškodenie a/alebo krádež. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže Vstupenky Predajca neposkytuje novú/náhradnú Vstupenku.

13. Kúpené Vstupenky nie je možné vrátiť ani vymeniť za iné Vstupenky alebo za hotovosť.

14. Od Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Usporiadateľom nemá Kupujuci právo odstúpiť v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) ZoOS (poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času).

15. Pri odoslaní objednávkového formulára môže Užívateľ udeliť Predajcovi súhlas s prenosom osobných údajov Užívateľa Usporiadateľovi alebo inej osobe, a súhlas so spracovaním osobných údajov Užívateľa takouto osobou, podľa osobitných podmienok uvedených v objednávkovom formulári.

VII. Kúpa Darčekovej poukážky, použitie Darčekovej poukážky, platba za Darčekovú poukážku

1. Užívateľ je oprávnený prostredníctvom Stránky kúpiť Darčekovú poukážku, a to na základe vyplnenia objednávkového formulára. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci údaje o Darčekovej poukážke, a to o počte kusov a menovitej hodnote Darčekovej poukážky, označenie kalendárneho roka, v ktorom je Darčeková poukážka platná /v zmysle pravidiel podľa týchto VOP/, údaje o Kupujúcom v rozsahu ním poskytnutom za účelom registrácie na Stránke. Vyplnením objednávkového formulára, potvrdením správnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári a zaslaním prostredníctvom Služby dochádza k objednávke Darčekovej poukážky. Objednávka Darčekovej poukážky bude automaticky zrušená, ak Užívateľ nevykoná úhradu ceny Darčekovej poukážky spôsobom podľa VOP a v časovom limite stanovenom Predajcom a uvedeným v Zákazníckom profile.

2. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku medzi Užívateľom na strane jednej a Predajcom na strane druhej, na základe ktorej Predajca dodá Užívateľovi Darčekovú poukážku dochádza uhradením kúpnej ceny za objednanú Darčekovú poukážku. Kúpou Darčekovej poukážky vzniká právny vzťah medzi Užívateľom, ktorý uskutočnil kúpu Darčekovej poukážky a Predajcom. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na základe objednávky Darčekovej vstupenky je aj vyhlásenie Užívateľa, ktorým potvrdzuje, že sa Užívateľ oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí rovnako aj vyhlásenie Užívateľa, že všetky ním uvedené údaje v objednávkovom formulári sú pravdivé.

3. Užívateľ môže zaplatiť kúpnu cenu za každú objednanú Darčekovú poukážku bezhotovostne prostredníctvom služby CardPay (pre zákazníkov všetkých bánk) alebo prostredníctvom internetbankingu (pre zákazníkov vybraných bánk). Uhradenie kúpnej ceny Vstupenky nie je možná na Výdajných miestach.

4. Po uhradení kúpnej ceny Vstupenky Užívateľom Predajca doručí Užívateľovi potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny Darčekovej poukážky formou e-mailu určenom Užívateľom v Zákazníckom profile. Kúpna cena Vstupenky sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov vo výške kúpnej ceny každej kúpenej Darčekovej poukážky na bankový účet Predajcu.

5. Pred zaslaním a potvrdením objednávkového formulára si Užívateľ vyberie formu Darčekovej poukážky, t.j. Štandardnú Darčekovú poukážku alebo Elektronickú Darčekovú poukážku, o ktorej kúpu má záujem.

6. V prípade, ak si Užívateľ pri kúpe Vstupenky zvolí, že má záujem o Elektronickú Darčekovú poukážku, je táto Užívateľovi po uhradení kúpnej ceny Darčekovej poukážky sprístupnená v jeho Zákazníckom profile a zároveň je odoslaná na e-mail Užívateľa uvedený v Zákazníckom profile. Užívateľ si môže Elektronickú Darčekovú poukážku sprístupnenú v Zákazníckom profile daného Užívateľa stiahnuť vo formáte .pdf a/alebo vytlačiť a/alebo poslať na e-mail určený Užívateľom.

7. V prípade, ak si Užívateľ pri kúpe Darčekovej poukážky zvolí, že má záujem o Štandardnú Darčekovú poukážku, je Užívateľ povinný si túto vyzdvihnúť na Výdajnom mieste v časom limite určenom Predajcom v Zákazníckom profile, t.j. najneskôr v lehote platnosti Darčekovej poukážky a v čase otváracích hodín Výdajného miesta, a to po predložení overovacieho kódu slúžiaceho na vyzdvihnutie Štandardnej Darčekovej poukážky. Overovací kód na vyzdvihnutie Štandardnej Darčekovej poukážky kúpenej prostredníctvom Služby je Užívateľovi odoslaný na e-mail ním uvedený v jeho Zákazníkom profile a súčasne sprístupnený aj v Zákazníckom profile Užívateľa.

8. Po obdržaní Darčekovej poukážky Užívateľom tento v celom rozsahu zodpovedá za jej stratu, poškodenie a/alebo krádež. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže Darčekovej Poukážky Predajca neposkytuje novú/náhradnú Darčekovú poukážku.

9.Užívateľ, ktorý si prostredníctvom Služby kúpil Darčekovú poukážku, je v zmysle ustanovenia § 7 ZoOS oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia Darčekovej poukážky (odo dňa doručenia na e-mail v prípade Elektronickej Darčekovej poukážky a/alebo odo dňa vyzdvihnutia Darčekovej poukážky na Výdajom mieste). Od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bola kúpa Darčekovej poukážky, nemôže odstúpiť iná osoba ako Užívateľ, ktorý Darčekovú poukážku kúpil. Cena Darčekovej poukážky, bude v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom táto bola, vrátená Užívateľovi, ktorý Darčekovú poukážku kúpil, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu VOP je možné prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je zverejnený Stránke. Užívateľ, ktorý má záujem odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy je povinný pravdivo vyplniť elektronický formulár týkajúci sa odstúpenia, a tento odoslať najneskôr v lehote podľa tohto bodu VOP. Máte záujem odstúpiť od zmluvy o kúpe Darčekovej poukážky?

10. Užívateľ, ktorý si kúpil Darčekovú poukážku nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu VOP v prípade, ak bola Darčeková poukážka použitá pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

11. Darčekovú poukážku je možné použiť na kúpu Vstupeniek alebo darovať tretej osobe, ktorá ju využije na kúpu Vstupeniek. Poukážka, ktorá nebola použitá na kúpu Vstupenky počas doby platnosti vyznačenej na Darčekovej poukážke, stráca platnosť a túto už nie je možné využiť. Uplynutím platnosti Darčekovej poukážky bez toho, aby táto bola využitá na účel, na ktorý je určená, nevzniká Užívateľovi, ktorý Darčekovú poukážku kúpil, nárok na vrátenie ceny Darčekovej poukážky.

12. Darčeková poukážka musí byť využitá počas jednej objednávky v celej hodnote Darčekovej poukážky, nie je možné jej čiastočné využitie v rámci viacerých objednávok. Cenu za Vstupenku prevyšujúcu hodnotu Darčekovej poukážky musí uhradiť Majiteľ Darčekovej poukážky pri kúpe Vstupeniek niektorým z dostupných spôsobov úhrady ceny za Vstupenky podľa týchto VOP. Hodnota Darčekovej poukážky, ktorá nebude využitá v rámci jednej uskutočnenej objednávky, stráca platnosť a celá Darčeková poukážka sa považuje za využitú v plnom rozsahu.

13. Majiteľ Darčekovej poukážky môže uskutočniť úhradu ceny Vstupenky prostredníctvom Darčekovej poukážky nasledovným spôsobom: zadaním unikátneho kódu Darčekovej poukážky na mieste na to určenom v objednávkovom formulári.

14. Kúpou Vstupenky prostredníctvom Darčekovej poukážky vzniká právny vzťah medzi Usporiadateľom Podujatia, na ktoré si Majiteľ Darčekovej poukážky kúpil Vstupenku, na strane jednej a Majiteľom Darčekovej poukážky na strane druhej v zmysle týchto VOP.

15. Majiteľ Darčekovej poukážky, ktorý si kúpil prostredníctvom Darčekovej poukážky Vstupenku, nastupuje do právneho postavenia Kupujúceho a Majiteľa Vstupenky.

VIII. Zmena a/alebo zrušenie Podujatia, postup pri vrátení cien Vstupeniek

1. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia, bude Usporiadateľ informovať Kupujúceho sám alebo prostredníctvom Predajcu, ak sa na tom Predajca dohodol s Usporiadateľom, o zmene alebo zrušení Podujatia, rovnako aj o dôvodoch zmeny alebo zrušenia Podujatia o postupe a spôsobe vrátenia kúpnej ceny za Vstupenky. V prípade, ak bude Predajca oprávnený podľa predchádzajúcej vety, bude Predajca informovať Kupujúcich o skutočnostiach podľa predchádzajúcej vety formou uverejnenia oznamu na Stránke a/alebo formou elektronickej pošty zaslanej na e-mail Kupujúceho uvedeného v Zákazníckom profile.

2. Ak podľa oznamu Predajcu o zmene/zrušení Podujatia bude kúpna cena za každú kúpenú Vstupenku na zmenené alebo zrušené Podujatie vrátená prostredníctvom Predajcu, Kupujúci je za účelom uplatnenia si nároku na vrátenie kúpnej ceny Vstupeniek za zrušené alebo zmenené Podujatie povinný zaslať žiadosť o vrátenie kúpnej ceny za každú kúpenú Vstupenku na zmenené/zrušené Podujatie formou elektronickej pošty na e-mail Predajcu – reklamacie@predpredaj.sk aalebo v písomnej forme na adresu sídla Predajcu. V žiadosti je Kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, názov zmeneného/zrušeného Podujatia, e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri objednávke Vstupenky na zmenené/zrušené Podujatie, číslo objednávky Vstupenky na zmenené/zrušené Podujatie, kontakt (t.j. e-mailovú a/alebo poštovú adresu), na ktorý bude Kupujúcemu zaslané potvrdenie o vybavení takejto žiadosti Kupujúceho, číslo Vstupenky a číslo bankového účtu, na ktoré Kupujúci žiada vrátiť kúpnu cenu Vstupenky. K žiadosti o vrátenie kúpnej ceny Vstupenky na zmenené/zrušené Podujatie je potrebné doložiť relevantný doklad o úhrade kúpnej ceny Vstupenky (napr. bankový výpis). Požiadať o vrátenie ceny Vstupenky podľa tohto bodu VOP môže len Kupujúci.

3. Predajca môže vrátiť kúpnu cenu kúpenej Vstupenky na zmenené/zrušené Podujatie iba po dohode s Usporiadateľom zmeneného alebo zrušeného Podujatia. V prípade, ak Usporiadateľ zmeneného/zrušeného Podujatia na základe ich vzájomnej dohody nepoverí Predajcu vrátením kúpnej ceny Vstupeniek na zmenené/zrušené Podujatie Kupujúcim, kúpna cena za každú kúpenú Vstupenku na zmenené alebo zrušené Podujatie bude vrátená priamo Usporiadateľom, pričom Kupujúci je povinný v tomto prípade zasielať žiadosť o vrátenie kúpnej ceny za kúpenú Vstupenku priamo na adresu Usporiadateľa zmeneného/zrušeného Podujatia uvedenú v oznámení Predajcu o zmene/zrušení Podujatia.

4. V prípade zmeny termínu konania Podujatia a zároveň v prípade kedy na základe dohody medzi Usporiadateľom a Predajcom bude kúpna cena Vstupeniek vracaná prostredníctvom Predajcu, je Kupujúci povinný uplatniť nárok na vrátenie kúpnej ceny Vstupeniek v lehote 14 dní od termínu, kedy sa malo zmenené Podujatie pôvodne konať ak Predajca neurčí dlhšiu lehotu. Po uplynutí uvedenej lehoty nárok Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny zaniká.

5. V prípade zmeny/zrušenia Podujatia Kupujúcemu s výnimkou nárokov predchádzajúcich bodov tohto článku VOP nevzniká nárok na náhradu iných výdavkov Kupujúceho (Majiteľa Vstupenky) vynaložených v súvislosti so zmeneným/zrušeným Podujatím (napr. doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.).

IX. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky

1. Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola kúpená (s výnimkou Vstupenky oprávňujúcej Majiteľa Vstupenky na opakovaný vstup na Podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod. /ďalej len „permanentka“/). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť, pokiaľ nie je Usporiadateľom výslovne stanovené v prípade konkrétneho Podujatia inak. Podmienky použitia permanentky stanoví Usporiadateľ daného Podujatia, na ktoré sa vzťahuje permanentka.

2. Majiteľ Vstupenky kúpou Vstupenky vstupuje do zmluvného vzťahu s Usporiadateľom daného Podujatia a vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že na Podujatí je povinný sa riadiť organizačnými a bezpečnostnými pokynmi Usporiadateľa alebo Usporiadateľom poverenej osoby, v opačnom prípade je Usporiadateľ alebo Usporiadateľom poverená osoba oprávnený/á odmietnuť vstup Majiteľa Vstupenky na Podujatie alebo obmedziť pohyb Majiteľa Vstupenky v priestoroch konania Podujatia.

3. Užívateľ je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po doručení na e-mail uvedený Užívateľom Vstupenky v Zákazníckom profile alebo po uložení do Zákazníckeho profilu alebo prevzatí na Výdajnom mieste. Prípadné vady Vstupenky je Majiteľ Vstupenky povinný bezodkladne namietať postupom podľa článku XI. týchto VOP.

4. Majiteľ Vstupenky je povinný uchovávať Vstupenku ako daňový doklad. Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len na účel, na ktorý je Vstupenka určená, t.j. akékoľvek iné použitie je zakázané.

5. Predchádzajúce ustanovenia tohto článku VOP sa primerane použijú aj vo vzťahu k práva a povinnostiam majiteľa Darčekovej poukážky.

X. Dodacie podmienky a zodpovednosť za škodu

1. Kupujúci si osobne preberá Štandardnú Vstupenku vo Výdajnom mieste v prípade kúpenia Vstupenky prostredníctvom Služby za predpokladu, že pri objednávaní Vstupenky si zvolil formu Štandardnej Vstupenky. Kupujúcemu bude vo Výdajnom mieste, vydaná Vstupenka len za predpokladu, že Kupujúci uhradil cenu Vstupenky spôsobom a v časovom limite určenom na Stránke (Zákazníckom profile) a za predpokladu, že sa vo Výdajnom mieste preukáže overovacím kódom, ktorý mu bol poskytnutý pri kúpe Vstupenky. Kupujúci zodpovedá za riadne a včasné prevzatie Vstupenky na Výdajnom mieste v zmysle pokynov Predajcu uvedených na Stránke (Zákazníckom profile) a v zmysle týchto VOP.

2. V prípade, ak si Kupujúci pri objednávaní Vstupenky zvolil formu Elektronickej Vstupenky, Kupujúcemu bude Elektronická Vstupenka k dispozícii na e-maily, ktorý zadal pri kúpe Vstupenky a/alebo v Zákazníckom profile Kupujúceho za predpokladu, že Kupujúci uhradil cenu Vstupenky spôsobom a v časovom limite určenom na Stránke a v zmysle týchto VOP.

3. Kupujúci si osobne preberá Štandardnú Darčekovú poukážku vo Výdajnom mieste v prípade kúpenia Darčekovej poukážky prostredníctvom Služby za predpokladu, že pri objednávaní Darčekovej poukážky si zvolil formu Štandardnej Darčekovej poukážky. Kupujúcemu bude vo Výdajnom mieste, vydaná Darčeková poukážka len za predpokladu, že Kupujúci uhradil cenu Darčekovej poukážky spôsobom v zmysle týchto VOP a v časovom limite určenom na Stránke (Zákazníckom profile) a za predpokladu, že sa vo Výdajnom mieste preukáže overovacím kódom, ktorý mu bol poskytnutý pri kúpe Darčekovej poukážky. Kupujúci zodpovedá za riadne a včasné prevzatie Darčekovej poukážky na Výdajnom mieste v zmysle pokynov Predajcu uvedených na Stránke (Zákazníckom profile) a v zmysle týchto VOP.

4. V prípade, ak si Kupujúci pri objednávaní Darčekovej poukážky zvolil formu Elektronickej Vstupenky, Kupujúcemu bude Elektronická Darčeková poukážky k dispozícii na e-maile, ktorý zadal pri kúpe Darčekovej poukážky a/alebo v Zákazníckom profile Kupujúceho za predpokladu, že Kupujúci uhradil cenu Darčekovej poukážky spôsobom a v časovom limite určenom na Stránke a v zmysle týchto VOP.

5. Kupujúci v celom rozsahu zodpovedá za porušenie svojich povinností, a to najmä nie však výlučne:
a) za poškodenie a stratu Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky a po prevzatí Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky Kupujúcim, resp. za stratu overovacieho kódu, na základe ktorého má byť vydaná Štandardná Vstupenka a/alebo Štandardná Darčeková poukážka,
b) za neprevzatie, resp. oneskorené prevzatie Štandardných Vstupeniek a/alebo Štandardných Darčekových poukážok uložených na Výdajnom mieste,
c) za nevykonanie kontroly prevzatých Vstupeniek a údajov uvedených na Štandardnej Vstupenke a/alebo Darčekovej poukážke ihneď po prevzatí,
d) za oneskorené resp. za zlyhané doručenie Elektronických Vstupeniek a/alebo Elektronických Darčekových poukážok na e-mail alebo na Zákaznícky profil Kupujúceho v dôsledku nesprávnych alebo neúplných údajov uvedených Kupujúcim pri objednávke Vstupenky,
e) za nevykonanie kontroly doručených Elektronických Vstupeniek a/alebo Elektronických Darčekových poukážok a údajov uvedených na Elektronickej Vstupenke a/alebo Elektronických Darčekových poukážok ihneď po doručení Vstupenky na e-mail alebo Zákaznícky profil Kupujúceho,
f) za nesprávnu tlač Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky, ak Kupujúci nedodržal minimálne technické požiadavky na tlač Elektronickej Vstupenky v zmysle týchto VOP,
g) za absenciu tlačenej verzie Elektronickej vstupenky pri vstupe na Podujatie za účelom preukázania oprávnenia k vstupu Majiteľa Vstupenky na predmetné Podujatie,
h) za oneskorený príchod na Podujatie, za nevyužitie Vstupenky na Podujatie,
i) za škodu spôsobenú absenciou antivírových programov a/alebo iných zabezpečovacích systémov v technickom zariadení Kupujúceho použitého pri kúpe a uložení Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky v zariadení Kupujúceho a/alebo Majiteľa Vstupenky,
j) za škodu spôsobenú v dôsledku zanedbania povinností všeobecnej prevenčnej povinnosti a ochrany dát zo strany Kupujúceho a/alebo Majiteľa Vstupenky,
k) za škodu spôsobenú stratou akýchkoľvek dát, najmä v súvislosti s nelegálnym softvérom a v súvislosti so zálohovaním dát použitých Kupujúcim a/alebo Majiteľom Vstupenky.
6. Predajca nezodpovedá za škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán použitými pri kúpe alebo doručovaní Vstupenky, škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením napriek tomu, že Predajca vyvinul primerané úsilie, ktoré od neho možno oprávnene očakávať, na ochranu dát.

XI. Reklamačný poriadok

1. Majiteľ Vstupenky je oprávnený si u Predajcu uplatniť reklamáciu vo veciach týkajúcich sa poskytovaných Služieb Predajcu (podľa bodu 3. Reklamačného poriadku), pričom podmienky uplatnenia reklamácie u Predajcu upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

2. Ak tieto VOP neustanovujú inak, v ostatných veciach, na ktorých reklamáciu sa nevzťahuje Reklamačný poriadok, t.j. najmä vo veciach týkajúcich sa organizácie a realizácie Podujatia, zrušenia alebo zmeny Podujatia atď., je Kupujúci povinný uplatniť si svoju prípadnú reklamáciu priamo u Usporiadateľa.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Užívateľ je povinný sa oboznámiť so znením VOP v ich aktuálnom znení pred záväzným potvrdením kúpy Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky. Na daný vzťah sa vždy použije znenie VOP, s ktorým sa Užívateľ oboznámil pred vykonaním kúpy Vstupenky.

2. Na všetky právne vzťahy medzi Predajcom a Kupujúcim, resp. Užívateľom sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Kúpnej zmluve a/alebo zmluve, ktorej predmetom je kúpa Darčekovej poukážky a týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

3. Ak tieto VOP neustanovujú inak komunikácia medzi Predajcom a Užívateľom a/alebo Kupujúcim vyplývajúca z používania Služieb bude prebiehať výlučne elektronickou formou.

4. Ak Predajca, Užívateľ, resp. Kupujúci, nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

Aktualizované 28.1.2021

Kvet Života